Skip to main content

Table 8 The average annual percentage change (AAPC) of AIDS reporting mortality (RM) at province level from 2004 to 2014

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Province AAPC in AIDS RM
NO. (95% CI)
All 9.87 (8.60,11.15)
Beijing 1.97 (1.52,2.41)
Tianjin 2.25 (1.78,2.72)
Hebei 1.15 (0.67,1.63)
Shanxi 1.54 (0.66,2.43)
Inner Mongolia 0.92 (0.51,1.33)
Liaoning 2.52 (1.78,3.26)
Jilin 3.90 (2.75,5.07)
Heilongjiang 2.03 (1.63,2.43)
Shanghai 1.39 (0.96,1.83)
Jiangsu 2.65 (2.03,3.28)
Zhejiang 3.19 (2.71,3.66)
Anhui 3.34 (2.45,4.24)
Fujian 2.53 (1.33,3.75)
Jiangxi 3.70 (3.24,4.17)
Shandong 0.63 (0.46,0.80)
Henan 9.64 (−2.30,23.05)
Hubei 3.79 (2.94,4.64)
Hunan 11.00 (9.52,12.51)
Guangdong 7.93 (6.76,9.12)
Guangxi 103.49 (71.17,141.90)
Hainan 7.27 (6.12,8.44)
Chongqing 18.05 (14.34,21.88)
Sichuan 22.59 (18.48,26.84)
Guizhou 14.34 (11.83,16.91)
Yunnan 49.13 (41.35,57.33)
Tibet 1.08 (0.30,1.87)
Shaanxi 2.29 (1.76,2.82)
Gansu 1.50 (0.99,2.02)
Qinghai 3.38 (1.65,5.13)
Ningxia 2.50 (2.01,2.99)
Xinjiang 35.99 (28.49,43.93)