Skip to main content

Table 4 The relative change of mortality rate of HIV and AIDS in China at province level from 2004 to 2014

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Province Mortality in 2004 Mortality rate in 2004 (/10^5) OR 95%CI P value
All 741 0.0570 1.29 1.18 1.40 < 0.001
Beijing 71 0.0135 1.23 1.15 1.32 < 0.001
Tianjin 0 0 1.19 1.16 1.23 < 0.001
Hebei 27 0.0088 1.24 1.08 1.42 0.0067
Shanxi 37 0.0060 1.07 1.02 1.12 0.013
Inner Mongolia 8 0.0126 1.24 1.12 1.38 0.002
Liaoning 15 0.0192 1.35 1.26 1.44 < 0.001
Jilin 16 0.0338 1.35 1.28 1.42 < 0.001
Heilongjiang 14 0.0133 1.29 1.23 1.36 < 0.001
Shanghai 25 0.0299 1.17 1.09 1.25 0.001
Jiangsu 35 0.0304 1.25 1.21 1.29 < 0.001
Zhejiang 28 0.0213 1.31 1.23 1.40 < 0.001
Anhui 6 0.0031 1.17 1.09 1.25 < 0.001
Fujian 52 0.0584 1.20 1.10 1.31 0.002
Jiangxi 34 0.0560 1.19 1.14 1.24 < 0.001
Shandong 31 0.0153 1.15 1.11 1.20 < 0.001
Henan 1315 0.2022 1.07 0.96 1.19 0.206
Hubei 248 0.1598 1.15 1.09 1.21 < 0.001
Hunan 9 0.0689 1.33 1.24 1.44 < 0.001
Guangdong 205 0.0629 1.29 1.18 1.40 < 0.001
Guangxi 341 0.1091 1.53 1.35 1.73 < 0.001
Hainan 4 0.0123 1.49 1.24 1.79 0.0011
Chongqing 34 0.0383 1.51 1.35 1.67 < 0.001
Sichuan 56 0.0252 1.53 1.35 1.73 < 0.001
Guizhou 5 0.0078 1.56 1.27 1.90 0.001
Yunnan 298 0.2411 1.37 1.20 1.57 < 0.001
Tibet 0 0 1.09 1.06 1.15 < 0.001
Shaanxi 17 0.0219 1.34 1.20 1.50 < 0.001
Gansu 11 0.0383 1.27 1.15 1.39 < 0.001
Qinghai 7 0.0185 1.26 1.22 1.30 < 0.001
Ningxia 0 0 1.22 1.18 1.26 < 0.001
Xinjiang 18 0.0269 1.64 1.37 1.97 < 0.001