Skip to main content
Fig. 3 | BMC Infectious Diseases

Fig. 3

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Fig. 3

The relative change (odds ratio) of HIV and AIDS incidences in China from 2004 to 2014. (The maps were derived from ggmap package in R program. BJ: Beijing, TJ: Tianjin, HB: Hebei, NMG: Inner Mongolia, SX: Shanxi, HLJ: Heilongjiang, JL: Jilin, LN: Liaoning, SD: Shandong, JS: Jiangsu, SH: Shanghai, ZJ: Zhejiang, AH: Anhui, FJ: Fujian, JX: Jiangxi, GD: Guangdong, GX: Guangxi, HN: Hainan, YN: Yunnan, GZ: Guizhou, XZ: Tibet, SC: Sichuan, CQ: Chongqing, HU: Hunan, HE: Hubei, HA: Henan, SA: Shaanxi, GS: Gansu, NX: Ningxia, QH: Qinghai, XJ: Xinjiang)

Back to article page