Skip to main content
Figure 1 | BMC Infectious Diseases

Figure 1

From: Regional differences in HIV prevalence among drug users in China: potential for future spread of HIV?

Figure 1

Sentinel sites for second generation surveillance among drug users in 2005, in brackets the HIV-1 prevalence. Green dots mark sites with HIV prevalence < 1%, yellow dots sites with HIV prevalence between 1% and 10%, and red dots sites with HIV prevalence > 10%. 1 Hebei Shijiazhuang (0%). 2 Liaoning Fushun (0%). 3 Anhui Huainan (0%). 4 Anhui Maanshan (0.7%). 5 Zhejiang Hangzhou (0%). 6 Hubei Jingzhou (0.5%). 7 Hubei Xiaogan (0.9%). 8 Guangdong Dongguan (5.9%). 9 Guangxi Nanning (21.0%). 10 Chongqing (7.3%). 11 Guizhou Qianxinan (0.4%). 12 Guizhou Tongren (4.5%). 13 Sichuan Dazhou (0.4%). 14 Sichuan Leshan (2.6%). 15 Sichuan Liangshan (29.4%). 16 Gansu Dingxi (0%). 17 Gansu Wuwei (0%)). 18 Qinghai Haidong (0.6%. 19 Qinghai Haixi (0%). 20 Xinjiang Kashi (10.8%). 21 Xinjiang Yili (0%).

Back to article page