Skip to main content

Table 1 Human infection rates in each prefecture-level city in Jiangsu Province

From: Prevalence of intestinal helminth infections in Jiangsu Province, eastern China; a cross-sectional survey conducted in 2015

Cities No. of rural sites No. of urban sites No. of positive cases/participants Positive rate (%) χ2, P value
Nanjing 4 0 0/1000 0.00 137.253, < 0.001
Wuxi 4 0 4/1080 0.37
Changzhou 3 0 2/759 0.26
Suzhou 4 4 12/2155 0.56
Zhenjiang 6 8 4/3565 0.11
Nantong 6 4 3/2509 0.12
Yangzhou 7 0 6/1780 0.34
Taizhou 4 8 14/3143 0.45
Xuzhou 6 10 15/4173 0.36
Lianyungang 4 4 13/2043 0.64
Huaian 8 6 10/3601 0.28
Yancheng 9 4 7/3309 0.21
Suqian 4 0 25/1036 2.41
Total: 69 48 115/30153 0.38