Skip to main content

Table 6 The annual average annual percentage change (AAPC) of HIV and AIDS reporting incidence (RI) at province level from 2004 to 2014

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Province

AAPC in HIV RI

NO. (95% CI)

AAPC in AIDS RI

NO. (95% CI)

all

46.63(39.60,54.01)

20.57(-0.28,45.77)

Beijing

147.72(110.96,190.89)

19.10(0.30,41.43)

Tianjin

32.77(26.79,39.04)

8.86(-0.03,18.55)

Hebei

11.21(7.41,15.15)

2.86(-0.20,6.02)

Shanxi

16.01(10.88,21.37)

3.53(-1.09,8.36)

Inner Mongolia

21.87(15.70,28.37)

2.67(-0.30,5.72)

Liaoning

48.83(34.92,64.18)

8.16(-0.07,17.07)

Jilin

22.82(12.82,33.71)

7.98(0.52,15.98)

Heilongjiang

27.90(18.92,37.55)

5.80(0.17,11.74)

Shanghai

31.74(15.58,50.17)

18.80(1.11,39.59)

Jiangsu

31.83(23.62,40.59)

9.46(0.11,19.68)

Zhejiang

48.81(41.75,56.23)

15.29(0.90,31.72)

Anhui

14.08(6.97,21.66)

7.94(-1.55,18.33)

Fujian

34.19(21.69,47.97)

7.78(0.61,15.45)

Jiangxi

25.97(17.85,34.65)

10.12(0.20,21.03)

Shandong

11.35(7.77,15.05)

2.01(-0.07,4.14)

Henan

9.33(0.54,18.89)

3.81(-10.34,20.20)

Hubei

21.84(14.15,30.04)

8.98(-0.02,18.79)

Hunan

35.62(26.70,45.16)

21.15(0.08,46.66)

Guangdong

22.10(2.44,45.54)

18.22(-0.63,40.64)

Guangxi

111.12(-3.85,363.55)

180.62(-3.28,714.22)

Hainan

27.20(17.94,37.19)

10.71(-0.29,22.92)

Chongqing

241.88(170.14,332.67)

51.08(1.99,123.80)

Sichuan

283.60(215.28,366.71)

61.17(2.05,154.52)

Guizhou

114.41(67.61,174.28)

33.31(-0.38,78.40)

Yunnan

88.25(8.93,225.32)

123.90(-1.14,407.08)

Tibet

27.84(20.80,35.30)

2.63(-1.38,6.80)

Shaanxi

37.19(24.99,50.57)

7.85(0.06,16.24)

Gansu

17.47(11.90,23.32)

3.93(-0.08,8.11)

Qinghai

46.85(32.59,62.65)

10.04(-0.14,21.27)

Ningxia

28.86(21.83,36.30)

5.49(-0.37,11.70)

Xinjiang

228.15(27.38,745.38)

79.93(-7.84,251.29)