Skip to main content

Table 6 The annual average annual percentage change (AAPC) of HIV and AIDS reporting incidence (RI) at province level from 2004 to 2014

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Province AAPC in HIV RI
NO. (95% CI)
AAPC in AIDS RI
NO. (95% CI)
all 46.63(39.60,54.01) 20.57(-0.28,45.77)
Beijing 147.72(110.96,190.89) 19.10(0.30,41.43)
Tianjin 32.77(26.79,39.04) 8.86(-0.03,18.55)
Hebei 11.21(7.41,15.15) 2.86(-0.20,6.02)
Shanxi 16.01(10.88,21.37) 3.53(-1.09,8.36)
Inner Mongolia 21.87(15.70,28.37) 2.67(-0.30,5.72)
Liaoning 48.83(34.92,64.18) 8.16(-0.07,17.07)
Jilin 22.82(12.82,33.71) 7.98(0.52,15.98)
Heilongjiang 27.90(18.92,37.55) 5.80(0.17,11.74)
Shanghai 31.74(15.58,50.17) 18.80(1.11,39.59)
Jiangsu 31.83(23.62,40.59) 9.46(0.11,19.68)
Zhejiang 48.81(41.75,56.23) 15.29(0.90,31.72)
Anhui 14.08(6.97,21.66) 7.94(-1.55,18.33)
Fujian 34.19(21.69,47.97) 7.78(0.61,15.45)
Jiangxi 25.97(17.85,34.65) 10.12(0.20,21.03)
Shandong 11.35(7.77,15.05) 2.01(-0.07,4.14)
Henan 9.33(0.54,18.89) 3.81(-10.34,20.20)
Hubei 21.84(14.15,30.04) 8.98(-0.02,18.79)
Hunan 35.62(26.70,45.16) 21.15(0.08,46.66)
Guangdong 22.10(2.44,45.54) 18.22(-0.63,40.64)
Guangxi 111.12(-3.85,363.55) 180.62(-3.28,714.22)
Hainan 27.20(17.94,37.19) 10.71(-0.29,22.92)
Chongqing 241.88(170.14,332.67) 51.08(1.99,123.80)
Sichuan 283.60(215.28,366.71) 61.17(2.05,154.52)
Guizhou 114.41(67.61,174.28) 33.31(-0.38,78.40)
Yunnan 88.25(8.93,225.32) 123.90(-1.14,407.08)
Tibet 27.84(20.80,35.30) 2.63(-1.38,6.80)
Shaanxi 37.19(24.99,50.57) 7.85(0.06,16.24)
Gansu 17.47(11.90,23.32) 3.93(-0.08,8.11)
Qinghai 46.85(32.59,62.65) 10.04(-0.14,21.27)
Ningxia 28.86(21.83,36.30) 5.49(-0.37,11.70)
Xinjiang 228.15(27.38,745.38) 79.93(-7.84,251.29)