Skip to main content

Table 1 The relative change of HIV and AIDS incidence in each province in China from 2004 to 2014

From: Changing epidemiological patterns of HIV and AIDS in China in the post-SARS era identified by the nationwide surveillance system

Region Province HIV incidence in 2004 (/10^5) Relative Changes of HIV incidence AIDS incidence in 2004 (/10^5) Relative Changes of AIDS incidence
OR 95%CI OR 95%CI
  ALL 1.02 1.11 1.10 1.13 0.23 1.28 1.23 1.33
North Beijing 1.38 1.18 1.14 1.22 0.48 1.32 1.20 1.45
Tianjin 0.37 1.26 1.18 1.33 0.00 1.09 1.07 1.12
Hebei 0.08 1.28 1.24 1.31 0.04 1.29 1.20 1.37
Shanxi 0.12 1.14 1.09 1.18 0.11 1.16 1.09 1.23
Inner Mongolia 0.05 1.38 1.33 1.44 0.03 1.40 1.25 1.56
Northeast Liaoning 0.11 1.34 1.29 1.40 0.04 1.48 1.40 1.58
Jilin 0.23 1.22 1.17 1.28 0.06 1.43 1.38 1.49
Heilongjiang 0.11 1.35 1.30 1.41 0.04 1.42 1.37 1.47
East Shanghai 1.62 1.06 1.02 1.10 0.19 1.34 1.24 1.46
Jiangsu 0.17 1.30 1.25 1.35 0.05 1.41 1.33 1.48
Zhejiang 0.39 1.24 1.19 1.28 0.06 1.47 1.42 1.53
Anhui 0.05 1.13 1.05 1.21 0.01 1.23 1.13 1.33
Fujian 0.40 1.27 1.23 1.32 0.14 1.32 1.28 1.36
Jiangxi 0.14 1.26 1.20 1.32 0.08 1.35 1.30 1.40
Shandong 0.03 1.20 1.14 1.27 0.03 1.32 1.20 1.45
Central Henan 2.06 1.06 1.02 1.10 1.36 1.03 1.01 1.05
Hubei 0.93 1.22 1.19 1.24 0.41 1.21 1.14 1.28
Hunan 0.57 1.13 1.10 1.15 0.14 1.33 1.28 1.38
South Guangdong 1.94 1.04 1.01 1.06 0.26 1.25 1.20 1.31
Guangxi 2.90 1.06 1.03 1.08 0.70 1.26 1.19 1.34
Hainan 1.31 1.19 1.16 1.22 0.05 1.38 1.23 1.55
Southwest Chongqing 0.71 1.20 1.16 1.25 0.11 1.62 1.54 1.70
Sichuan 0.89 1.21 1.15 1.28 0.06 1.64 1.54 1.75
Guizhou 1.93 1.17 1.13 1.21 0.01 1.63 1.46 1.82
Yunnan 8.39 1.13 1.09 1.16 0.68 1.33 1.23 1.44
Tibet 0.00 1.23 1.16 1.35 0.00 1.36 1.26 1.47
Northwest Shaanxi 0.09 1.40 1.33 1.47 0.05 1.43 1.37 1.50
Gansu 0.07 1.29 1.23 1.34 0.04 1.40 1.21 1.61
Qinghai 0.17 1.41 1.33 1.49 0.13 1.40 1.27 1.54
Ningxia 0.14 1.22 1.18 1.26 0.00 1.06 1.04 1.08
Xinjiang 2.84 1.03 1.01 1.05 0.10 1.36 1.24 1.50