Skip to main content

Table 4 Distribution of the number of cases

From: Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) disease burden in China: a systematic review and spatio-temporal analysis

Areas date TB Case MDR-TB Case
all new previously treated all new previously treated
Anhui 2012 7,388 2,599 994 1,111 117 354
Beijing 2012 417 88 57 116 10 20
Chekiang 2012 11,216 9,439 1,887 740 280 540
Chongqing 2012 6,054 2,091 495 1,073 115 129
Fujian 2012 4,462 1,834 523 436 85 103
Gansu 2012 834 341 493 35 12 23
Guangdong 2012 7,033 4,758 1,305 655 289 406
Guangxi 2012 3,111 2,181 936 336 101 239
Guizhou 2012 2,481 474 334 388 22 104
Hainan 2012 126 1,196 341 17 61 102
Hebei 2012 3,971 2,927 866 490 156 315
Heilongjiang 2012 1,437 819 351 217 57 106
Henan 2012 3,502 1,813 622 388 73 121
Hubei 2012 5,938 2,060 2,097 1,441 92 469
Hunan 2012 1,180 547 239 125 26 69
Jilin 2012 1,818 102 890 338 3 122
Jiangsu 2012 9,058 5,531 1,536 1,533 304 450
Jiangxi 2012 1,365 813 189 237 76 40
Liaoning 2012 2,860 1,580 780 498 103 229
Mongolia 2012 2,556 610 1,040 742 45 413
Ningxia 2012 2,092 91 169 200 7 48
Qinghai 2012 nodata nodata nodata nodata nodata nodata
Shaanxi 2012 1,165 4,238 513 140 328 62
Shandong 2012 3,379 646 432 439 37 141
Shanghai 2012 13,934 9,702 1,277 990 328 259
Shanxi 2012 891 609 172 113 27 74
Sichuan 2012 2,656 2,012 489 225 93 138
Tianjin 2012 1,393 385 88 190 35 20
Tibet 2012 198 116 53 59 24 30
Xinjiang 2012 1,714 749 533 148 54 63
Yunnan 2012 694 152 36 113 7 5