Skip to main content

Table 3 Human Influenza A(H7N9) Confirmed Case-Patients in Mainland China During the First (March 31-September 30, 2013) , Second (October 1, 2013 – September 30, 2014) and Third (October 1, 2014 – September 30, 2015) Waves of the H7N9 Virus Circulation, by Province

From: Comparison of the first three waves of avian influenza A(H7N9) virus circulation in the mainland of the People’s Republic of China

Provinces Total Wave 1 Wave 2 Wave 3
Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths
Zhejiang 185 71 45 10 93 38 47 23
Guangdong 182 68 1 0 109 37 72 31
Jiangsu 78 36 29 10 27 13 22 13
Fujian 63 17 5 0 17 5 41 12
Shanghai 47 28 33 18 8 7 6 3
Anhui 32 18 4 2 14 11 14 5
Hunan 26 11 2 1 22 9 2 1
Jiangxi 11 1 6 1 2 0 3 0
Xinjiang 10 9 0 0 3 2 7 7
Shandong 7 3 2 0 3 2 2 1
Beijing 6 2 2 0 3 1 1 1
Henan 4 1 4 1 0 0 0 0
Guangxi 2 1 0 0 2 1 0 0
Jilin 2 1 0 0 2 1 0 0
Guizhou 2 2 0 0 1 1 1 1
Hebei 1 1 1 1 0 0 0 0
Hubei 1 0 0 0 0 0 1 0
Total 659 270 134 44 306 128 219 98