Skip to main content

Table 3 Summary of HIV-HCV Co-infection among clients in MMT in China

From: HIV and HCV prevalence among entrants to methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis

Groups Provinces No of studies Study Year Prevalence (individual studies) (95% CI) Pooled prevalence (provinces) (95%CI) Pooled prevalence (group) (95% CI)
HTAs Guangxi 3    12.6% (4.0-33.4%) 8.0% (4.8-12.9%)
 Zhou XP, 2009 [31]   2007 11.2% (7.2-16.9%)  
 Chang ZR, 2010 [32]   2008 27.4% (24.7-30.2%)  
 Bai Y, 2009 [33]   2009 5.8% (4.1-8.2%)  
  Guizhou 3    3.8% (0.4-29.3%)
 Chang ZR, 2010 [32]   2008 23.1% (20.0-26.5%)  
 Wang J, 2010 [36]   2009 0.7% (0.1-4.8%)  
 Han XJ, 2010 [34]   2009 2.0% (0.9-4.4%)  
  Sichuan 4    6.8% (2.8-15.8%)
 Qian HZ, 2007 [38]   2005 13.5% (10.9-16.6%)  
 Dong G, 2009 [41]   2007 3.4% (2.0-5.9%)  
 Wang DY, 2010 [120]   2008 19.2% (16.4-22.3%)  
 Yao W, 2008 [44]   2008 1.9% (1.1-3.2%)  
LTAs Chongqing 2    5.3% (1.9-13.9%) 2.5% (1.4-4.4%)
 Zhou X, 2009 [60]   2007 8.7% (6.6-11.2%)  
 Wu GH, 2010 [59]   2008 3.1% (2.1-4.5%)  
  Fujian 1    1.0% (0.1-6.8%)
 Wu LH, 2007 [61]   2006 1.0% (0.1-6.8%)  
  Gansu 1    0.8% (0.2-3.2%)
 Gao LF, 2010 [63]   2009 0.8% (0.2-3.2%)  
  Guangdong 2    1.9% (0.9-3.8%)
 Li YF, 2009 [72]   2008 2.5% (1.0-5.9%)  
 Xia L, 2010 [77]   2009 1.2% (0.4-3.7%)  
  Henan 1    0.5% (0.1-3.2%)
 Wu SX, 2009 [78]   2008 0.5% (0.1-3.2%)  
  Hunan 1    6.8% (4.8-9.4%)
 Chen LF, 2009 [83]   2009 6.8% (4.8-9.4%)  
  Jiangsu 1    1.0% (0.2-3.7%)
   Wang YP, 2009 [87]   2007 1.0% (0.2-3.7%)