Skip to main content

Table 2 Summary of HCV prevalence among clients in MMT in China

From: HIV and HCV prevalence among entrants to methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis

Groups Provinces No of studies Study Year Prevalence (individual studies) (95% CI) Pooled prevalence (provinces) (95% CI) Pooled prevalence (group) (95% CI)
HTAs Guangxi 3    87.2% (85.4-88.8%) 70.2% (62.6-76.8%)
 Zhou XP, 2009 [31]   2007 88.8% (83.1-92.8%)  
 Chang ZR, 2010 [32]   2008 87.9% (85.5-89.8%)  
 Bai Y, 2009 [33]   2009 85.5% (82.2-88.3%)  
  Guizhou 6    61.5% (46.1-75.0%)
 Chang ZR, 2010 [32]   2008 76.1% (72.7-79.3%)  
 Wang J, 2008 [102]   2008 41.6% (34.6-48.9%)  
 Deng CK, 2009 [103]   2008 61.4% (55.9-66.7%)  
 Han XJ, 2010 [34]   2009 60.0% (54.4-65.4%)  
 Li XY, 2009 [35]   2009 33.5% (27.3-40.4%)  
 Wang J, 2010 [36]   2009 86.7% (80.1-91.4%)  
  Sichuan 6    77.4% (71.0-82.8%)
 Hao C, 2006 [37]   2004 67.3% (62.2-72.1%)  
 Qian HZ, 2007 [38]   2005 68.4% (64.4-72.1%)  
 Dong G, 2009 [41]   2007 78.6% (74.0-82.6%)  
 Wang DY, 2009 [43]   2008 83.7% (80.7-86.2%)  
 Yao W, 2008 [44]   2008 82.9% (80.0-85.4%)  
 Zhao XH, 2009 [104]   2008 80.1% (75.9-83.7%)  
  Xinjiang 5    64.8% (50.0-77.2%)
 Liu JB, 2006 [45]   2005 69.0% (60.5-76.4%)  
 Fu LP, 2007 [46]   2006 40.0% (36.1-44.0%)  
 Fang HR, 2008 [47]   2008 68.9% (66.5-71.2%)  
 Yuan L, 2010 [50]   2008 72.0% (65.4-77.8%)  
 Re ZW, 2009 [48]   2008 72.0% (64.9-78.2%)  
  Yunnan 1    23.8% (18.5-30.0%)
 Yang GW, 2010 [55]   2008 23.8% (18.5-30.0%)   
LTAs Anhui 2    62.3% (17.0-93.0%) 55.5% (46.4-64.2%)
 Wang XR, 2007 [105]   2007 36.4% (31.0-42.2%)  
 Zhan SW, 2008 [106]   2007 82.8% (77.1-87.3%)  
  Beijing 1    46.4% (40.7-52.3%)
 Du WJ, 2007 [57]   2005 46.4% (40.7-52.3%)  
  Chongqing 2    76.2% (73.6-78.5%)
 Zhou X, 2009 [60]   2007 74.7% (71.0-78.1%)  
 Wu GH, 2010 [59]   2008 77.2% (74.3-79.9%)  
  Fujian 2    48.4% (26.2-71.1%)
 Wu LH, 2007 [61]   2006 36.0% (27.2-45.8%)  
 Zheng WX, 2009 [62]   2006 60.2% (54.8-65.3%)  
  Gansu 3    23.7% (18.0-30.7%)
 Gao LF, 2010 [63]   2009 23.8% (18.9-29.5%)  
 He XX, 2010 [107]   2009 19.5% (17.6-21.6%)  
 Zhu XH, 2010 [64]   2010 28.7% (25.3-32.4%)  
  Guangdong 8    63.7% (25.2-90.1%)  
   Liu XY, 2009 [66]   2007 5.4% (4.9-5.9%)   
   Zhang QL, 2008 [67]   2007 30.3% (24.4-37.0%)   
   Hu WS, 2010 [71]   2008 96.0% (90.7-98.3%)   
   Li LY, 2009 [72]   2008 67.0% (57.2-75.5%)   
   Li YF, 2009 [73]   2008 77.0% (70.7-82.3%)   
   Wang M, 2009 [74]   2008 81.6% (66.1-91.0%)   
   Wang CQ, 2009 [75]   2009 77.3% (73.0-81.0%)   
   Xia L, 2010 [77]   2009 62.2% (56.1-68.1%)   
  Henan 1    10.9% (7.4-15.8%)  
 Wu SX, 2009 [78]   2008 10.9% (7.4-15.8%)   
  Hubei 1    94.3% (91.2-96.3%)  
 Peng JS, 2007 [108]   2006 94.3% (91.2-96.3%)   
  Hunan 5    66.4% (49.3-80.1%)  
 Li XL, 2008 [80]   2006 49.4% (41.8-57.0%)   
 He HX, 2008 [84]   2007 58.3% (54.5-62.0%)   
 Chen LF, 2009 [83]   2007 59.5% (54.9-63.9%)   
 Chen C, 2010 [85]   2008 51.4% (42.0-60.7%)   
 Feng YH, 2010 [86]   2009 93.7% (91.2-95.5%)   
  Jiangsu 10    61.6% (51.8-70.6%)  
 Xia X, 2007 [109]   2006 35.0% (32.6-37.6%)   
 Xu YP, 2007 [110]   2006 61.0% (56.1-65.6%)   
 Wang YP, 2009 [87]   2007 70.5% (64.0-76.3%)   
 Feng SQ, 2010 [88]   2008 52.3% (47.2-57.3%)   
 Hao C, 2009 [89]   2008 51.8% (47.9-55.6%)   
 Song HB, 2010 [111]   2008 66.2% (59.6-72.2%)   
 Xu GY, 2008 [90]   2008 76.2% (67.0-83.5%)   
 Zhang MH, 2010 [91]   2008 75.1% (70.0-79.6%)   
 Yuan ZX, 2010 [92]   2009 56.5% (50.1-63.0%)   
 Wang WM, 2010 [112]   2010 68.8% (62.3-74.7%)   
  Ningxia 2    23.0% (16.7-30.9%)  
 Jiang A, 2009 [93]   2007 20.3% (17.0-24.0%)   
 Liu XP, 2010 [113]   2009 28.0% (19.8-37.9%)   
  Qinghai 1    70.8% (65.1-75.8%)  
 Hao XQ, 2009 [94]   2008 70.8% (65.1-75.8%)   
  Shaanxi     55.3% (43.2-66.7%)  
 Jia W, 2008 [95] 5 2006 54.0% (48.3-59.6%)   
 Li YC, 2009 [114]   2008 60.6% (55.8-65.3%)   
 Zhang HF, 2009 [96]   2008 40.0% (31.6-49.0%)   
 Zang JF, 2010 [115]   2009 42.6% (30.9-55.2%)   
 Liu HB, 2010 [116]   2010 73.8% (69.7-77.5%)   
  Shanghai 2    59.7% (54.2-64.9%)  
 Liu Y, 2009 [97]   2008 61.2% (54.3-67.6%)   
 Du J, 2009 [117]   2009 57.0% (47.8-65.8%)   
  Zhejiang 5    40.1% (24.7-57.8%)  
 Zhang XH, 2007 [118]   2006 28.9% (16.8-45.1%)   
 Cai CP, 2008 [99]   2007 75.9% (65.8-83.7%)   
 Zhang XH, 2008 [110]   2007 40.6% (33.4-48.3%)   
 Fu YF, 2009 [119]   2008 40.4% (35.4-45.6%)   
   Su MF, 2010 [101]   2009 18.9% (14.8-23.7%)