Skip to main content

Table 1 Summary of HIV prevalence among clients in MMT in China

From: HIV and HCV prevalence among entrants to methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis

Groups Provinces No of studies Study Year Prevalence (individual studies) (95% CI) Pooled prevalence (provinces) (95% CI) Pooled prevalence (group) (95% CI)
HTAs Guangxi 3    17.7% (7.2-37.4%) 17.5% (14.0-21.6%)
Zhou XP, 2009 [31]   2007 28.2% (22.0-35.5%)  
Chang ZR, 2010 [32]   2008 27.9% (25.2-30.7%)  
Bai Y, 2009 [33]   2009 6.0% (4.2-8.4%)  
  Guizhou 4    20.7% (14.2-29.2%)
Chang ZR, 2010 [32]   2008 24.6% (21.5-28.1%)  
Han XJ, 2010 [34]   2009 27.0% (22.3-32.2%)  
Li XY, 2009 [35]   2009 0.5% (0.1-3.5%)  
Wang J, 2010 [36]   2009 20.3% (14.5-27.7%)  
  Sichuan 8    7.1% (3.8-12.9%)
Hao C, 2006 [37]   2004 13.6% (10.4-17.6%)  
Qian HZ, 2007 [38]   2005 14.0% (11.4-17.1%)  
Chen B, 2009 [39]   2006 2.0% (1.0-3.9%)  
Liu JK, 2009 [40]   2006 14.1% (8.2-23.2%)  
Dong G, 2009 [41]   2007 4.3% (2.6-7.0%)  
Wang Y, 2009 [42]   2008 3.8% (2.6-5.5%)  
Wang DY, 2009 [43]   2008 21.7% (18.9-24.9%)  
Yao W, 2008 [44]   2008 2.3% (1.4-3.6%)  
  Xinjiang 6    22.0% (15.2-30.6%)
Liu JB, 2006 [45]   2005 19.4% (13.4-27.1%)  
Fu LP, 2007 [46]   2006 33.4% (29.7-37.3%)  
Fang HR, 2008 [47]   2008 14.2% (12.6-16.1%)  
Re ZW, 2009 [48]   2008 28.6% (22.4-35.7%)  
Shen L, 2009 [49]   2008 14.9% (12.8-17.3%)  
Yuan L, 2010 [50]   2008 26.55(20.8-33.0%)  
  Yunnan 6    36.0% (25.6-47.9%)
Duan YJ, 2008 [51]   2006 33.3% (24.8-43.2%)  
Zhang MJ, 2008 [52]   2007 51.8% (44.2-59.3%)  
Zhuang HY, 2008 [53]   2007 66.7% (51.8-78.8%)  
Xue HM, 2010 [54]   2008 39.3% (37.1-41.5%)  
Yang GW, 2010 [55]   2008 15.7% (11.4-21.3%)  
Yang YC, 2011 [56]   2009 23.1% (21.7-24.5%)  
LTAs Beijing 1    4.6% (2.7-7.8%) 2.4% (1.6-3.5%)
Du WJ, 2007 [57]   2005 4.6% (2.7-7.8%)  
  Chongqing 3    6.8% (4.3-10.6%)
Tan XL, 2007 [58]   2005 7.8% (5.5-11.0%)  
Wu GH, 2010 [59]   2007 9.2% (7.1-11.8%)  
Zhou X, 2009 [60]   2008 4.3% (3.0-6.1%)  
  Fujian 2    2.1% (1.1-3.9%)
Wu LH, 2007 [61]   2006 2.0% (0.5-7.6%)  
Zheng WX, 2009 [62]   2006 2.1% (1.0-4.3%)  
  Gansu 2    0.7% (0.3-1.5%)
Gao LF, 2010 [63]   2009 0.8% (0.2-3.2%)  
Zhu XH, 2010 [64]   2010 0.7% (0.2-1.7%)  
  Guangdong 13    3.6% (1.6-8.3%)
Dai LP, 2009 [65]   2007 5.9% (2.7-12.6%)  
Liu XY, 2009 [66]   2007 1.2% (1.0-1.5%)  
Zhang QL, 2008 [67]   2007 0.2% (0.0-3.8%)  
Chen W, 2009 [68]   2008 20.7% (17.2-24.7%)  
Chen A, 2007 [69]   2008 19.6% (16.4-23.3%)  
Dai LP, 2010 [70]   2008 3.5% (1.8-6.6%)  
Hu WS, 2010 [71]   2008 9.6% (5.5-16.1%)  
Li LY, 2009 [72]   2008 1.0% (0.1-6.8%)  
Li YF, 2009 [73]   2008 2.5% (1.0-5.9%)  
Wang M, 2009 [74]   2008 1.3% (0.1-17.5%)  
Wang CQ, 2009 [75]   2009 1.9% (1.0-3.8%)  
Wu ZL, 2010 [76]   2009 7.9% (5.8-10.6%)  
Xia L, 2010 [77]   2009 1.2% (0.4-3.7%)  
  Henan 1    0.9% (0.2-3.6%)
Wu SX, 2009 [78]   2008 0.9% (0.2-3.6%)  
  Hubei 1    0.1% (0.0-1.8%)
Qiu XQ, 2009 [79]   2006 0.1% (0.0-1.8%)  
  Hunan 7    6.9% (4.1-11.4%)
  Li XL, 2008 [80]   2006 1.2% (0.3-4.7%)  
  Li XL, 2009 [81]   2006 16.7% (14.2-19.7%)  
  Tang XY, 2007 [82]   2006 14.7% (10.2-20.7%)  
  Chen LF, 2009 [83]   2007 13.7% (10.3-18.1%)  
  He HX, 2008 [84]   2007 9.5% (7.5-12.0%)  
  Chen C, 2010 [85]   2008 1.9% (0.5-7.2%)  
  Feng YH, 2010 [86]   2009 0.6% (0.2-1.8%)  
  Jiangsu 6    0.9% (0.5-1.5%)
Wang YP, 2009 [87]   2007 1.4% (0.5-4.3%)  
Feng SQ, 2010 [88]   2008 1.1% (0.4-2.8%)  
Hao C, 2009 [89]   2008 0.6% (0.2-1.6%)  
Xu GY, 2008 [90]   2008 0.5% (0.0-7.3%)  
Zhang MH, 2010 [91]   2008 1.0% (0.3-3.0%)  
Yuan ZX, 2010 [92]   2009 0.2% (0.0-3.4%)  
  Ningxia 1    1.2% (0.5-2.6%)
Jiang A, 2009 [93]   2007 1.2% (0.5-2.6%)  
  Qinghai 1    1.4% (0.5-3.8%)
Hao XQ, 2009 [94]   2008 1.4% (0.5-3.8%)  
  Shaanxi 2    1.4% (0.5-3.8%)
Jia W, 2008 [95]   2006 1.7% (0.7-3.9%)  
Zhang HF, 2009 [96]   2008 0.4% (0.0-6.3%)  
  Shanghai 2    1.4% (0.5-4.8%)
Liu Y, 2009 [97]   2008 1.5% (0.5-4.4%)  
Li T, 2010 [98]   2009 1.0% (0.1-13.6%)  
  Zhejiang 3    0.5% (0.1-1.6%)
Cai CP, 2008 [99]   2007 0.6% (0.0-8.4%)  
Zhang XH, 2008 [100]   2007 0.6% (0.1-4.2%)  
  Su MF, 2010 [101]   2009 0.3% (0.0-2.3%)